За проекта :

С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД

BG05M9OP001-2.010-0212-C01

Договор за безвъзмездна финансова помощ:

“Създаване на социално предприятие за производство на мебели „Лидер“ и осигуряване на подкрепа за социалното включване на 12 лица от уязвими групи“

по Процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“

Стойност на договора: 175 025,00 лв.
Размер на европейско финансиране: 148 771,25 лв. и размер на национално финансиране: 26 253,75 лв.

     Проектът се реализира с цел създаване на ново социално предприятие в структурата на „ЛИДЕР КОНСТРУКТ“ ЕООД и осигуряване на подкрепа за социалното включване на уязвими групи чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика.
    Проектът ще се реализира за период от 15 месеца,като ще се осигури работна заетост и условия за социална и професионална интеграция на 12 лица от уязвими социални групи за срок от 12 месеца.
по проекта ще бъдат наети лица от следните целеви групи: лица с увреждания, безработни до 29 години, безработни над 54 години и безработни лица с основно или по-ниско образование и без професионална квалификация.
    Дейностите който ще се реализират са свързани с идентифициране и подбор на 12 лица за работа в социалното предприятие, създаване и функциониране на социално предприятие, създаване на Център за комплексни услуги, закупуване на оборудване, социален маркетинг и популяризиране на социалното предприемачество и социалната икономика.
   Основната цел на проектното предложение е да се улесни достъпа до заетост и да се осигури подкрепа на социалното включване на уязвими групи чрез създаване на социално предприятие в сферата на производство на мебели.
     Проектът е насочен към предоставяне на комплекс от мерки, целящи чрез реализиране на стопанска дейност на новосъздаденото социално предприятие да се постигне максимален социален ефект за целевите групи-осигуряване на трудова заетост, професионална реализация и възможност за социално включване на 12 лица от целевите групи.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close